Патот на Атиџе – книга за Атиџе Муратова

„Патот на Атиџе“ е работниот наслов на биографијата на прекрасната Атиџе Муратова. Од октомври годинава, во Овчеполието започна уште еден значаен проект со цел претставување и прикажување на културното наследство на овој голем и плодороден регион. Општина Лозово и Продукцијата „Аристон“ од Свети Николе започнаа со подготвување на книга за животот на Овчеполската ѕвезда Атиџе […]

Евлија Челеби и Овчеполските шуми

Првите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието, запишал дека кога минувал со карванот крај Килисали имал потреба да изнајмува луѓе од месното население кои ги кастреле шумите за караванот непречено да помине. Во тоа време Овче Поле, […]

Реката Брегалница

Брегалница по должина е најголема притока на Вардар. Извира под врвот Ченгино Кале на Малешевските Планини на надморска височина од 1.720 м, а во Вардар се влива меѓу селата Ногаевци и Уљанци, на надморска височина од 137 м. Средниот проток при утоката изнесува 28 м3/с (максимални протоци 640 м3/с, а при минимални коритото е суво). Има […]

Првото улично осветлување во Свети Николе – 1945 година

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар […]

Овчеполската котлина – Јован Трифуновски, 1964 година

Овчеполската котлина претставува посебна област во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Лежи во сливот на Светиниколска река, десна притока на Брегалница. Околу Овчеполската котлина се наоѓаат други соседни области: масивот Осогово на североисток, Кумановско – прешевската долина на север, Скопската котлина на северозапад, Велешката котлина на југозапад, долниот дел од сливот на Брегалница на југ, […]

Легенда за Овчеполското село Кнежје

Наспроти мошне активната миграција во правец на градот, кај селаните во Кнежје сеуште е сочувана традицијата за постоење на средновековна тврдина, која живее во легенди. Во првата легенда се кажува дека тврдината била закриена со дабова шума, така што турските освојувачи откако тешко ја нашле, долго време ја држеле опседната, бидејќи неможеле да најдат влез […]

Борба за пазарен ден во Овче Поле – 19 век

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во селото Немањици. За разлика од пазарот во Свети Николе, каде што најчесто доаѓале трговци од Велес и Штип, на пазарот во Немањици најмногу доаѓале Грци и Власи. Со оглед на тоа што […]

Стари Светиниколски кафани

(според кажувања на постари Светиниколчани) Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина), кафеаната на Дончо Греотата, како и кафеаната на Милан Буѓевац

Овче Поле – царството на орелот

Овче Поле има карактеристична микро клима со – долги сушни периоди, многу денови во годината се со ветар, некогаш и 8-9 месеци годишно. Релјефот е ридсконизински многу отворен терен со мали површини покриени со ниска шума. Ова создава услови за живот на многу видови грабливи птици. Некои присутни видови во овој регион спагаат во ретки […]

„Ѓаволската река“ од Овче Поле во книга од 19 век

…преку тесната и стрмна “Ѓаволска река”, така наречена затоа што според верувањето на локалните жители тој теснец бил отворен од ѓаволот… Малку под Свети Никола реката излегува во сопствено Овче Поле, каде што тече преку северната му половина. Како и целата околина, долината на таа рекичка тука е лишена од дрвја и растенија; еден тесен раб […]