Овче Поле

Евлија Челеби и Овчеполските шуми

Првите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието, запишал дека кога минувал со карванот крај Килисали имал потреба да изнајмува луѓе од месното население кои ги кастреле шумите за караванот непречено да помине.

op

Во тоа време Овче Поле, но и цела Македонија билe богати со шуми кои за жал денес ги нема.

извор: Македонски Шуми

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.