Коментари

Епифанија и Епигонија, вовед

Овие текстови се пишувани во периодот од 2007 година до 2011, и во нив се внесени моите промислувања околу состојбите во уметноста на совремието, Историјата на уметноста и политичко-идеолошките својства и импликации во уметноста.

Исто така во овие теориски забелешки (скици) ги разгледувам и главните дубиози на актуелната современа уметност во транзиција, како и некои флагрантни појави во рамките на националната уметничка сцена, како што е феноменот на реставрацијата и супституцијата на историскиот уметнички вакуум со своевидна симулациска интервенција.

Прашањата што се појавуваат при ваквите монументални интервенции во временскиот континуитет на една специфична (национална) култура како што е нашата, наведуваат на хтонски анализи чие најдлабоко исходиште се наоѓа во самата Историја на уметност, како мултидисциплинарна наука што ги артикулира најсуптилните аспекти на времето, а тоa е неговата идеологија, функција и поетика.


Related posts
Коментари

За епископијата на Свети Климент

Коментари

Свети Климент Охридски или Велички(Белички)?

Коментари

Сложно Свети Николе! (четврти дел)

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.