Овче Поле

Овче Поле – ритуалното поле каде што се жртвува за плодородие

Овчеполието како одделен регион во книгата „The real guide – Yugoslavia“