избор

Плаошник

Просторна позиција: на јужниот дел од западниот рид на Охрид, меѓу самуиловата тврдина / цитадела и позицијата на црквата св. Јован богослов Канео.
Хронолошка рамка: од XII век пред хр. ера до првата половина од XX век по хр. ера.Доминантни хронолошки периоди: рано и развиено железно време-населба, јами и некропола (XII-VII/VI век пред хр. ера); македонско-хеленистички период-населба (III-II век пред хр. ера); раноцарски римски период-вили и јавни градби со мозаични подови (I век пред хр. ера – II век по хр. ера; доцноантички и ранохристијански период-епископски центар, три базилики, профани градби, некропола (V-VI век); светиклиментово и постсветиклиментово време-манастирски комплекс и некропола (крај на IX/X– XV век); отомански период-џамија, турбе, профани градби (XV-XIX век).
Археолошки истражувања: 1942/1943 година; 1965/1966/1974-1976 година; 1999-2002; 2003-2006; 2007-2009 година.
Реализација на проекти:
I) возобновување на светиклиментовата црква св. Пантелејмон-фаза: археолошки истражувања, конзервација, реставрација и реконструкција (1999-2002);
II) возобновување на комплексот светиклиментов универзитет-фаза: археолошки истражувања, конзервација, реставрација, реконструкција (2007-2011).
Паско Кузман

Related posts
изборПревземено

Од Цар Филип до Александар Велики

изборПревземено

Германците и Александар Македонски

изборПревземено

Русите и Александар Македонски

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.