е-книгиПоезија

Алхемиското битие во Кругот


Наспроти средиштето на кругот сите зраци коегзистираат во едно единствено единство, и само една точка во себе ги содржи сите рамни линии, кои се единствено изедначени едни кон други, а сите заедно кон единствениот почеток од кој сите потекнуваат. Нивното единство е совршено во самото средиште; ако се оддалечат малу од него, малку и се разликуваат; ако се одделат од него повеќе, се разликуваат повеќе. Накусо, колку се поблиску до средиштето толку и нивното заемно соединување е потесно; колку се пооддалечени од него, разликата меѓу нив е поголема…

Related posts
е-книгиОд книгите

Може ли општата волја да се мами?

е-книги

Средновековна Македонија (е-книга)

е-книгиОд книгите

Никола Тесла - Моите изуми

Newsletter
Sign up for our Newsletter
No spam, notifications only about new products, updates and freebies.

Leave a Reply

Your email address will not be published.