Првото улично осветлување во Свети Николе – 1945 година

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар […]

Борба за пазарен ден во Овче Поле – 19 век

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во селото Немањици. За разлика од пазарот во Свети Николе, каде што најчесто доаѓале трговци од Велес и Штип, на пазарот во Немањици најмногу доаѓале Грци и Власи. Со оглед на тоа што […]

Стари Светиниколски кафани

(според кажувања на постари Светиниколчани) Во Свети Николе имало повеќе кафеани. Најпосетени биле кафеаните на Павле Исаков, Тоде Цанев, Алексо Зафиров, Мирчовата кафана (подоцна кафеана Иднина), кафеаната на Дончо Греотата, како и кафеаната на Милан Буѓевац

Отпадните води во Свети Николе – 2003 година

Канализационен систем – самиот систем е само за зафаќање на отпадните фекални комунални води кои што се зафаќаат единствено од самата урбана средина или поточно исклучиво од самите домаќинства. Системот е предвиден како единствен само за градот и во него не се зафатени отпадните води од индустријата. Фекалниот канализационен систем на град Свети Николе може […]

Во Свети Николе и Овче Поле – многу нови книги, филмови и научна работа

Во Свети Николе се објавуваат новите книги за овој град и за целиот Овчеполски регион. Истражувачот на Mакедонското културно наследство и природни ресурси, м-р Никола Ристевски ја продолжи едицијата Зборник за Овче Поле, со што годинава збирката зборници стига до своето петто издание. Книгите Зборник за Овче Поле книга прва, втора, трета, четврта и петта […]

Брегалничка епархија – Светиниколски парохии

Во составот на овие парохии влегуваат градот Свети Николе и селата: Бориловци, Мустафино, Ѓуѓанци, Орел, Стануловци, Мечкуевци, Богословец, Немањици, Ранченци, Кнежје, Ѓузумелци, Амзабегово, Сопот, Трстеник, Крушица, Преод, Малино, Горобинци, Алакинци, Џидимирци, Пеширово, Црнилиште, Ерџелија, Сарамзалино, Кадрифаково и манастирот “Света Богородица” во Ѓуриште… Поради редовните немили случувања во Црквата СВЕТИ НИКОЛАЈ во Свети Николе и повеќе […]

Од кога постои Свети Николе?

Географски видик книга 5 Географско друштво на Македонија 1974 Васил Недков – Свети Николе Географската и топографска положба на Свети Николе биле еден од најзначајните фактори за неговиот развиток. Градот се наоѓа во средишниот дел на тектонската тонатина Овче Поле, лоциран на допирот на рамниот и ритчест дел на некогашната езерска рамнина, која овде е […]

Си бил еден базен…некогаш одамна во Свети Николе

Во почетокот на 50-ите години од 20 век само во Свети Николе и Сарај имало базен. Тој бил направен ударнички и сложно од младите Светиниколчани. Водата од реката по бука влегувала преку каскади во базенот. Базенот не се користел многу време поради недостатокот на вода. Денес е рушевина. Свети Николе денес нема јавен базен за капење.

Агрегатот од Германците и првите улични светилки во Свети Николе

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар […]