Градиштето кај селото Кнежје и археолошкиот локалитет „Билазора“ во документарен филм

Градиштето кај селото Кнежје – археолошки локалитет „Билазора“ краток документарен филм поддржан од Општина Свети Николе снимен со дозвола од Управата за заштита на културното наследство Музичка позадина: Драган Ѓаконовски – Шпато – „Ехо од далечното минато“ & „Поздрав до оркестарот“ Во видеото се употребени неколку кратки инсерти од стари документарни филмови на РТС Скопје […]

Евлија Челеби во Овче Поле

Едни од најстарите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието, запишал дека кога минувал со карванот крај Килисали имал потреба да изнајмува луѓе од месното население кои ги кастреле шумите за караванот непречено да помине. Евлија Челеби на […]

Си бил еден базен…некогаш одамна во Свети Николе

Во почетокот на 50-ите години од 20 век само во Свети Николе и Сарај имало базен. Тој бил направен ударнички и сложно од младите Светиниколчани. Водата од реката по бука влегувала преку каскади во базенот. Базенот не се користел многу време поради недостатокот на вода. Денес е рушевина. Свети Николе денес нема јавен базен за капење.

Брегалничка епархија – Светиниколски парохии

Во составот на овие парохии влегуваат градот Свети Николе и селата: Бориловци, Мустафино, Ѓуѓанци, Орел, Стануловци, Мечкуевци, Богословец, Немањици, Ранченци, Кнежје, Ѓузумелци, Амзабегово, Сопот, Трстеник, Крушица, Преод, Малино, Горобинци, Алакинци, Џидимирци, Пеширово, Црнилиште, Ерџелија, Сарамзалино, Кадрифаково и манастирот “Света Богородица” во Ѓуриште… Поради редовните немили случувања во Црквата СВЕТИ НИКОЛАЈ во Свети Николе и повеќе […]

Отпадните води во Свети Николе – 2003 година

Канализационен систем – самиот систем е само за зафаќање на отпадните фекални комунални води кои што се зафаќаат единствено од самата урбана средина или поточно исклучиво од самите домаќинства. Системот е предвиден како единствен само за градот и во него не се зафатени отпадните води од индустријата. Фекалниот канализационен систем на град Свети Николе може […]

Агрегатот од Германците и првите улични светилки во Свети Николе

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар […]

Првото улично осветлување во Свети Николе – 1945 година

Првото осветлување во Свети Николе било на газја со фенери поставени на столбови. Потоа биле поставени карбитни ламби, па бандери, кои со помпа ги полнеле со газја. При крајот на Втората светска војна, кога Германците го напуштале Свети Николе, останале заробени двајца германски војници. Германците на местото кај денешната нова амбулантска зграда имале поставено радар […]

Борба за пазарен ден во Овче Поле – 19 век

Во Овче Поле, покрај Свети Николе постоело уште едно поголемо пазариште за крупна стока и за житни производи, кое што се наоѓало во селото Немањици. За разлика од пазарот во Свети Николе, каде што најчесто доаѓале трговци од Велес и Штип, на пазарот во Немањици најмногу доаѓале Грци и Власи. Со оглед на тоа што […]