Евлија Челеби во Овче Поле

Едни од најстарите сознанија за шумите на територијата на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски патеписец и историчар Евлија Челебија. Тој во своите патеписи, минувајќи низ Овчеполието, запишал дека кога минувал со карванот крај Килисали имал потреба да изнајмува луѓе од месното население кои ги кастреле шумите за караванот непречено да помине. Евлија Челеби на […]

МАСЛЕНИЦА 2021 – прва книга за Свети Николе на руски јазик

И оваа година во Свети Николе ќе се одржи одбележувањето на рускиот празник Масленица со соодветен настан, кој го организира Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе. Масленица претставува традиционално испраќање на зимата и дочекување на пролетта, и е еден од највеселите руски празници. Впечатлив обичај од руската традиција за празнувањето на Масленица […]