Кога Јуруците од Овче Поле биле испраќани да прават ѓулиња во Каменград…

Јуруци од Овчеполието испратени да прават камени ѓулиња во Каменград, За циганинот кој бесправно ги попишувал jуруците во Овче Поле, се само дел од насловите на преводите од текстовите од турските записи, кои ги чуваме во нашата архива.